. Algemene voorwaarden z e n advocaat

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing zowel op alle opdrachten aan z e n advocaat en aan voor z e n advocaat werkzame personen, als mede op alle uit die opdrachten voortvloeiende werkzaamheden, daaronder begrepen vervolgopdrachten of gewijzigde of aanvullende opdrachten.
  2. Alle opdrachten gelden als uitsluitend te zijn verstrekt aan en aanvaard door z e n advocaat.
  3. z e n advocaat kan, na overleg met en na toestemming van de opdrachtgever, bij de uitvoering van de opdracht derden inschakelen, met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. De werkzaamheden van deze derden komen voor rekening van de opdrachtgever. z e n advocaat is niet aansprakelijk jegens de opdrachtgever voor tekortkomingen van deze derden.
  4. Elke aansprakelijkheid van z e n advocaat jegens de opdrachtgever is beperkt tot het bedrag dat de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar in het voorkomend geval uitkeert, te vermeerderen met het toepasselijke eigen risico van z e n advocaat.
  5. De uitvoering van elke opdracht vindt uitsluitend plaats ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de uitvoering van de opdracht en de daaruit voortvloeiende werkzaamheden geen rechten of aanspraken ontlenen jegens z e n advocaat.
  6. Declaraties van z e n advocaat dienen binnen 30 dagen na declaratiedatum te zijn voldaan, zonder enig recht op verrekening of opschorting. Bij niet tijdige of niet volledige betaling van de declaratie is de opdrachtgever met ingang van de eenendertigste dag na de declaratiedatum in verzuim en is met ingang van die datum over het openstaande bedrag een rentepercentage verschuldigd van een procent op maandbasis.
  7. z e n advocaat mag met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid de naam of het logo van de opdrachtgever, als mede een korte omschrijving van de opdracht, gebruiken voor promotionele activiteiten.
  8. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en z e n advocaat is onderworpen aan Nederlands recht. Geschillen worden uitsluitend beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.
.