. Privacyverklaring z e n advocaat
Persoonsgegevens: uiteraard gaan wij daar zo zorgvuldig en vertrouwelijk mogelijk mee om.
 1. Persoonsgegevens
 2. We verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens:
  a. Handelsnaam (eenmanszaken en VOF’s)
  b. Voor- en Achternaam
  c. Vestigingsadres en Postadres (eenmanszaken en VOF’s)
  d. KvK-nummer (eenmanszaken en VOF’s)
  e. E-mailadres
  f. Telefoonnummer (vast en mobiel)
  g. Klantnummer, opdrachtnummer, offertenummer en factuurnummer (eenmanszaken en VOF’s)
 3. Hoe komen we aan de persoonsgegevens?
 4. We hebben bovenstaande persoonsgegevens van uzelf verkregen of in openbare registers, zoals het handelsregister van de KvK of andere open bronnen verkregen.
 5. Doeleinden
 6. Om deze redenen verwerken we de persoonsgegevens:

  We verwerken persoonsgegevens alleen wanneer we dat volgens de AVG en UAVG mogen en voor de doeleinden die we hieronder hebben beschreven.

  Contact

  Hebt u contact met ons opgenomen, per telefoon of e-mail, dan hebben we van u gegevens ontvangen. Deze verwerken we om te kunnen reageren op uw bericht aan ons. We verwerken de gegevens maximaal 5 jaar, om bijvoorbeeld te kunnen zien wanneer we voor het laatst contact hebben gehad en waar dat over is gegaan. Het is in ons gerechtvaardigd belang om dat te weten, zodat we je beter kunnen helpen en beter prioriteiten kunnen stellen.

  Offertes

  Vraagt u bij ons een offerte op, dan verwerken we uw bedrijfs- en persoonsgegevens om een gerichte offerte te kunnen sturen. We bewaren offertes 8 jaar in verband met onze wettelijke administratieplicht om aan te kunnen tonen wat er aan een factuur vooraf is gegaan. Daarnaast bewaren we de offertes graag zelf, om te kunnen zien of eerder bij ons al eens een offerte is gevraagd en wat de inhoud daarvan was.

  Overeenkomst

  Behalve om offertes en facturen te kunnen sturen hebben we gegevens nodig om de overeenkomst zelf uit te kunnen voeren en hebben we gegevens nodig voor het dossier. Deze gegevens verwerken we dan in elk geval gedurende de overeenkomst en zolang de verjaringstermijn niet is verstreken.

  Dossiers

  In sommige gevallen hebben we te maken met dossiers en verwerken we ook gegevens van personen die geen contact met ons hebben opgenomen, maar die bijvoorbeeld een wederpartij zijn van onze klanten. We verwerken dan met name gegevens die nodig zijn voor het contact en we bewaren alle e-mails, brieven en gesprekken. Deze zijn nodig voor het dossier en de afhandeling van een geschil (in de vorm van een schikking of soms een gerechtelijke procedure). Deze gegevens bewaren we in elk geval totdat er een onherroepelijke beslissing is of zolang als nodig is vanwege een geldende verjaringstermijn.

  Facturatie

  Als u ons een opdracht hebt gegeven, dan verwerken we de gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van die opdracht. Dat zijn in elk geval uw naam en e-mailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn om een correcte factuur te kunnen versturen. Bij betaling zullen we bovendien te zien krijgen van welke rekening dit komt en wie de rekeninghouder is. We bewaren offertes, facturen en betaalgegevens 8 jaar.

  Gerechtvaardigd belang
  In sommige van bovenstaande gevallen hebben we een gerechtvaardigd belang om gegevens te verwerken. We hebben ons belang, bijvoorbeeld het belang om onze eigen bewijspositie en rechtspositie te bewaken, afgewogen tegen het privacybelang van de persoon waarvan we de persoonsgegevens op basis van deze grondslag verwerken. We zullen daarbij niet meer gegevens verwerken dan nodig is om ons doel te bereiken en onze gerechtvaardigde belangen te waarborgen.

 7. Doorgifte

 8. Ontvangers van persoonsgegevens
  We delen jouw gegevens met de volgende derden, waaronder onze verwerkers:
  • Boekhouder
  • Mailservers
  • Telefoondiensten
  • Betaaldiensten

 9. Uw rechten

 10. We informeren u graag over de rechten die u heeft en de invloed die u kunt uitoefenen op de verwerking van uw persoonsgegevens.

  Wilt u een van deze rechten uitoefenen, neem dan contact op per e-mail via info@zenadvocaat.nl

  Inzage, rectificatie en wissing

  U heeft het recht om te weten welke persoonsgegevens we van u verwerken en u mag vervolgens verzoeken deze te laten rectificeren of te wissen.

  Beperking van de verwerking

  U heeft het recht ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld, wanneer de gegevens niet meer juist zijn, de verwerking onrechtmatig is, we uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben of in afwachting van een beslissing op het bezwaar dat u gemaakt hebt tegen de verwerking.

  Recht op bezwaar

  U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

  Gegevensoverdraagbaarheid

  U heeft het recht uw persoonsgegevens van ons in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te ontvangen, zodat u deze aan een andere partij kunt overdragen, wanneer u ons toestemming had gegeven om uw gegevens te verwerken en wanneer de verwerking geautomatiseerd is gedaan.

  Toestemming intrekken

  Hebben we uw gegevens voor een bepaald doel verkregen op basis van uw toestemming, dan mag u deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

  Klachten

  Heeft u klachten over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan? U heeft het recht uw klachten in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 11. Beveiliging persoonsgegevens

 12. Wij hebben passende organisatorische en technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.
 13. Wijzigingen

 14. Het kan zijn dat we onze privacyverklaring moeten wijzigen, bijvoorbeeld omdat we een andere werkwijze zijn gaan hanteren. We zullen de nieuwe privacyverklaring altijd op onze website publiceren. Als de wijzigingen direct op u van toepassing zijn, zullen we de wijzigingen ook direct met u communiceren.
.